Geschiedenis met een deukje

Keuze uit vele herwerkte sagen geschreven voor de jeugd.

Sagen uit de geestenwereld : Lange Wapper ; Het Heksenfeest ; De Meerminnen,…

VOORBEELD: De kabouters

Kent gij nog het sprookje over “Sneeuwwitteke ? En herinnert gij u ook nog, dat Sneeuwwitteke terecht kwam bij de kabouters ? Over dat dwergenvolkje wil ik u wat vertellen.
De kabouters worden ook genoemd : dwergen, alvermannekens, bergmannen, aardmannetjes en kadodders. Zij waren amper een duim of twee hoog. Zij zetten zich dan ook gemakkelijk neer op een paddenstoel; zij kropen soms wel eens op de rug van een meikever en zweefden alzo de heide over.
Alhoewel biezonder klein van was, waren zij toch niet jong meer; met hun zwart gerimpeld gelaat zagen zij er zo oud uit als de straat. Zij droegen lange baarden en hun lichaamsbouw was gewoonlijk misvormd.
Bij dag kreeg men die aardige ventjes niet te zien. Zij schuwden het licht en…de mens. Daarom woonden zij in konijnenpijpen, vossenholen, rotsspleten en bergen. Nu nog duiden de mensen op sommige dorpen een berg aan, waarin dat volkje zou verbleven hebben. Zulke plaats heet daarom nog steeds : Alverberg. ‘s Nachts hoorde men daar een langgerekte echo : dat waren de kabouterstemmen.
De dwergen gingen gekleed met rode mantel en rode hoed, ook wel met zwarte rokjes uit biezen en heidewortels geweven. Hun aardig mutsje wierpen zij bij het dansen en springen in de hoogte, en zij vingen het daarna weer op met hun tenen. Zij rookten graag een aarden pijpken en gehoorzaamden aan een koning.
Zeer behendig waren die  kereltjes : smeden en brouwen konden zij het best. Zij vervaardigden allerlei wapens en de alweters vertellen dat de kabouters bij de vuurgloed ros haar kregen. Naast hun smidse hadden zij de toverzaal met koperen ketels vol toverdranken, die alle ziekten genazen.
Heeft dat kaboutervolk werkelijk bestaan ?
Het volk beweert van wel. Voor duizenden jaren zou dergelijk volkje bijna heel Europa bewoond hebben.
Onze voorouders, die uit Azië naar Europa overkwamen, hebben ginder de dwergen gekend ginder ver in het Oosten. Zij hebben hevig moeten vechten tegen het strijdlustig dwergenvolk, dat zich verschool in grotten. Toch hebben onze voorouders hen tot dienstbaarheid gedwongen. Toen zij hier in het Westen kwamen, brachten zij met zich de herinnering aan die dwergen. In de Kempen waar onze Germaanse voorouders aanlandden, zagen zij holen geboord in zandheuvels. Hierin vonden zij    allerlei stenen voorwerpen, alsook potten met as en halfverteerde beentjes en knookjes van…kabouters. De oude herinneringen duikten weer op en het volk overdreef nog een beetje zoals dat gewoonlijk gebeurt : Men maakte de dwergen nog wat kleiner dan het dwergenvolk dat men bestreden had en men oordeelde dat het behendige smeden moesten geweest zijn ter wille van de bronzen  potten met as die men in de bergholen vond. Omdat men de dwergen bij dag nooit te zien kreeg, noemde men hen : nachtlopers.
Vanwaar waren de kabouters eertijds hier gekomen ?
De mensen hebben altijd verteld, dat de kabouters uit de aarde gelijk paddenstoelen  zijn opgegroeid; hun oorsprong is echter onbekend. Men weet ook niet bepaald hoe zij hier weggeraakt zijn. Men “vertelt” dat het dwergenvolk geen geluid van de beeklok kon uitstaan en dat het is weggetrokken, toen onze eerste bewoners kristen werden. Ook  “meent” men dat de klachten van de uitgeplunderde bevolking de kabouters begon te vervelen en dat die pagadders er daarom uitgemuisd zijn naar het rijk der…geesten.
In de Kempen immers hadden de kabouters geen al te beste faam : zij stonden hier bekend voor kleine schelmen en deugnieten,maar in het Hageland waren het gedienstige snaken. Droeg men bijvoorbeeld een kuip wasgoed naar de Alverberg, dan stond zij de volgende morgen gewassen.Vroeg een boer aan ‘t kaboutervolk zijn mest te breken op het veld, dan werd zulks voor zonsopgang gedaan.
Naarmate de kristelijke godsdienst zich verspreidde, voelden de kabouters hun macht verminderen en steeg bij hen de nood. Om de hongersnood te vermijden, gingen de Alvermannekens werken bij de goede heibewoners. Verlekkerd waren zij op spek en pap. Langs de schoorsteen gleden zij ‘s nachts binnen om de spijzen uit de pan te pikken en uit dankbaarheid werkten zij dan vlijtig : ‘s nachts schuurden zij en wasten, naaiden kleren of…schreven straf gereed voor de schoolkinderen.
Frans Bresseleers

Sagen uit ons land : Tijl Uilenspiegel ;Notker ; Karel de Grote of Karlemanje,…

Sagen uit vreemde landen : Don Quichot van de Mancha ; Willem Tell ; Roeland,…

Keuze uit vele herwerkte sagen geschreven voor de jeugd.

prescription scuba masks

adderall

healthcare management career

tetracycline online

enteral drug administration

buy viagra

uic internal medicine

viagra online

siemens healthcare malvern pa

buy dapoxetine

healthcare management jobs

lorazepam

ear nose and throat doctors

priligy

pharmacy tech school

buy viagra

birth control pill prices

buy doxycycline online

animal drugs

buy phentermine 37.5

drug war news

azithromycin